Im wcześniej zbadasz swoje dziecko, tym wcześniej pomożesz!

Rodzic spędza ze swoim dzieckiem najwięcej czasu i on jest pierwszym odbiorcą przebiegu rozwoju dziecka, dlatego też to jego obserwacje mają największe znaczenie. Często charakterystyczne zachowania dziecka zauważają również bliscy – rodzina, znajomi.  Otwartość na ich sugestie powinna dać sygnał do pogłębiania swojej wiedzy. Zauważenie niepokojących objawów powinno stanowić podstawę do dalszej diagnozy.

Ogromną rolę odgrywają też lekarze pediatrzy. Jednak mimo coraz większej świadomości i upowszechniania wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, ograniczona w czasie wizyta powoduje, że  lekarze nie zawsze są w stanie zaobserwować charakterystyczne objawy zaburzeń.

Nowa klasyfikacja chorób ICD-11, którą wprowadza w 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma zastąpić dotychczasową ICD-10. Nowa klasyfikacja przyniosła pewną rewolucję w zakresie diagnozy autyzmu. Zespół Aspergera jako jednostka znika z nomenklatury medycznej.

Wprowadzono diagnozę „zaburzenia ze spektrum autyzmu”.

Dodatkowo badaniu podlega  rozwój intelektualny pacjenta i upośledzenie rozwoju funkcjonalnego języka.

W naszym Centrum diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment) - jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna.

Zespół diagnostyczny stanowią:

  • psycholog
  • pedagog
  • logopeda
  • lekarz psychiatra

Proces diagnostyczny jest wieloetapowy, gdyż uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka. Ważne jest też zapewnienie dziecku optymalnych warunków do jego możliwości.

Nasze doświadczenie w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu skłania nas do rozpowszechniania modelu zintegrowanej diagnozy. Najlepsza jakościowo diagnoza to ta, wykonywana przez wielu specjalistów w jednym miejscu, wielostronna i ciągła.

∼ Jednolity obraz rozwoju i funkcjonowania dziecka, daje możliwość eliminacji błędów w postępowaniu diagnostycznym.

∼ Całościowa organizacja badań i konsultacji, bez konieczności oddzielnego zapisywania się do każdego specjalisty jest niezwykle ważna pod względem  skrócenia w czasie całego procesu diagnostycznego.

Ograniczenie czasu trwania diagnozy wpływa na możliwości rozpoczęcia wcześniejszego postępowania terapeutycznego, co jest szczególnie ważne przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

Wielokrotnie podczas rozmów z rodzicami słyszymy, że odbyli już wiele wizyt i konsultacji, u wielu specjalistów, a nadal czują się zagubieni, ponieważ nikt nie potrafił wskazać im kierunku, w którym powinni podążyć po zaobserwowaniu pierwszych niepokojących zachowań swojego dziecka. Dlatego też w naszym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym  opracowaliśmy ścieżkę diagnozy, krok po kroku.

Na proces diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu składa się:

 

Krok 1: wywiad z rodzicami pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka . Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Na to spotkanie prosimy o przyniesienie wszelkiej dokumentacji medycznej o dziecku oraz opinii z innych placówek.  Jeśli mają Państwo filmy z niepokojącymi zachowaniami dziecka również prosimy o ich zabranie. Wizyta odbywa się bez obecności dziecka.

Przewidywany czas: 1h-1,5

Krok 2: analiza dokumentacji medycznej, psychologicznej i opinii o dziecku - po dostarczeniu przez Państwa całej dokumentacji zespół diagnostyczny zapoznaje się z nią. W oparciu o dostarczone materiały zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.

 

Krok 3: obserwacja dziecka w grupie w zabawie zorganizowanej i spontanicznej - wizyta bez rodziców, aby można było zaobserwować zachowania dziecka podczas kontaktów z rówieśnikami zarówno podczas zabaw spontanicznych jak i zorganizowanych. Podczas tej wizyty obecni będą: psycholog i pedagog.

Przewidywany czas: 3h

 

Krok 4: badanie logopedyczne - badanie podczas, którego logopeda sprawdza budowę narządów artykulacyjnych, sposób oddychania, lateralizację .

Przewidywany czas: 1h

Krok 5: badanie testem ADOS-2 - obejmuje zestaw prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Przewidywany czas: 30-45 min

Krok 6: funkcjonalna diagnoza testem PEP-3-PL - narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej. Badanie umożliwia określenie mocnych i słabych stron dziecka zarówno na podstawie obserwacji wykonania szeregu zadań oraz zachowania dziecka w trakcie przeprowadzania prób, jak i informacji uzyskanych od rodzica.

Przewidywany czas: 1h-1,5 h

Krok 7: konsultacja psychiatryczna 

Przewidywany czas: 1h

 

Krok 8: omówienie diagnozy i wskazanie dalszych działań - wizyta bez dziecka, przeznaczona dla rodziców – czas na wszelkie pytania i rozwianie wątpliwości.

Przewidywany czas: 60 minut.

 

Krok 9: wydanie diagnozy 

 

Dodatkowe badania konieczne do wydania orzeczenia o kształceniu specjalnym:

  • Neurolog (badanie EEG)
  • Laryngolog (badanie słuchu)

 

 

 

CENA: 1950 zł

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizyty, tel.: 570 900 220