Statut

STATUT FUNDACJI VIVERE AUDE

 

Fundacja na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  „Vivere Aude” ustanowiona została aktem notarialnym z 08.11.2018r., Rep. A Nr 2939/2018 z woli fundatora: Mieszko Jeżyna,  zwanego dalej Fundatorem.

STATUT
Fundacja Vivere Aude

ul. Kobielska 34/14, 04-359 Warszawa
tel./fax: 530 763 442
STATUT FUNDACJI VIVERE AUDE
Fundacja na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych „Vivere
Aude” ustanowiona przez fundatora:
Mieszko Jeżyna, zam.
Ul. Kobielska 34/14
04-359 Warszawa
zwanych dalej Fundatorami
I. Postanowienia ogólne. Nazwa i siedziba Fundacji.

§ 1

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Vivere Aude”. Wyróżnia ją znak graficzny.

§ 2
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
§ 3

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z
zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
§ 4
Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.
§ 5
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, filie, być fundatorem dla innych
fundacji, jak również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
4. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji

II. Cele i przedmiot działania Fundacji.
§ 1
Celem i przedmiotem działania Fundacji jest:
1. Wspieranie zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych poprzez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy

finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej
dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym.
§ 2

Fundacja realizuje cele przez:
1. współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi w
Polsce i poza granicami Polski;
2. współpracę z wyższymi uczelniami oraz instytutami naukowymi – polskimi i
zagranicznymi;
3. podejmowanie inicjatywy i wspieranie programów badawczych w dziedzinie nauki
4. udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom, zespołom naukowym i
instytucjom w formie celowych funduszy, dotacji, nagród i kredytów;
5. wspieranie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych,
terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób
niepełnosprawnych;
6. wspieranie powstawania klubów, placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji;
7. organizowanie i prowadzenie funduszy celowych;
8. inicjowanie i popieranie wymiany z zagranicą osób i idei;
9. propagowanie idei Fundacji w Polsce i za granicą
10. wspieranie finansowo instytucji prowadzących terapię, rehabilitację i edukację dzieci
oraz osób dorosłych.
11. wspieranie finansowo osób fizycznych, zespołów, organizacji, instytucji, realizujących
programy zgodne z wartościami Fundacji

III. Organy i organizacja Fundacji.
§ 1

Organami Fundacji:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd

§ 2

Radę Fundacji tworzą Fundatorzy oraz inne osoby powołane w jej skład przez Fundatorów w
drodze uchwały.

§ 3

1. W razie rezygnacji lub trwałej niezdolności do pełnienia swojej funkcji przez jednego,
lub kilku członków Rady Fundacji, każdy z członków Rady Fundacji może wyznaczyć,
co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie jego
obowiązków po powołaniu jej w skład w drodze uchwały.
2. Ustanie funkcji członka Rady Fundacji może nastąpić na skutek:
a) śmierci,
b) rezygnacji,
c) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
d) odwołania – dotyczy tylko członków nie będących Fundatorami.
3. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w

przypadkach:
a) działania na szkodę Fundacji,
b) utraty praw publicznych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
d) utraty zaufania Rady Fundacji.
e)decyzji podjętej przez fundatora

§ 4

Rezygnacja wszystkich członków Rady Fundacji może nastąpić po powołaniu jej nowego
składu.

§ 5

Tryb pracy Rady Fundacji określa jej regulamin opracowany przez Fundatorów i przyjęty
przez Radę Fundacji.

§ 6

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2. dokonywanie zmian w statucie Fundacji
3. propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i Programów jej działania.

§ 7

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność i akceptacja co najmniej jednego
Fundatora.

§ 8

Organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującą ją na zewnątrz jest Zarząd.

§ 9

Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

§ 10

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. W skład Zarządu mogą wchodzić
Fundatorzy. Fundator będący członkiem Zarządu może pełnić w tym czasie
funkcję członka Rady Fundacji.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 11

1. Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy może powoływać nowych
członków Zarządu – z zachowaniem maksymalnej liczby pięciu członków – lub
odwoływać poszczególnych jego członków – z zachowaniem minimalnej liczby trzech
członków.
2. Ustanie funkcji członka Zarządu może nastąpić na skutek:
a) śmierci,

b) rezygnacji,
c) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
d) odwołania – dotyczy tylko członków nie będących Fundatorami.
3. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji
w przypadkach:
e) działania na szkodę Fundacji,
f) utraty praw publicznych,
g) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
h) utraty zaufania Rady Fundacji.
i)decyzji podjętej przez Fundatora

§ 12

Zarząd ze swojego składu powołuje, odwołuje lub przyjmuje rezygnację Prezesa i
Wiceprezesa.

§ 13

Tryb pracy Zarządu określa jego regulamin opracowany przez Prezesa Zarządu i
zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 14

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:
1. uchwalanie programów działania Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;
2. planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie sposobów
ich realizacji;
3. przyjmowanie, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji;
4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji;
6. propagowanie na zewnątrz celów Fundacji, programów jej działania;
7. przedstawianie Ministrowi Edukacji sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 15

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu.

§ 16

1. Zarząd Fundacji może tworzyć stałe i doraźne komisje, jak też powoływać doradców,
ekspertów i specjalistów dla wypełniania celów i zadań statutowych Fundacji.
2. Dla potrzeb administracyjno-organizacyjnych Zarząd może powołać Biuro Fundacji oraz
zatrudnić Dyrektora Wykonawczego.

§ 17

Zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji
ustala Rada Fundacji.

§ 18
Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji.
IV. Majątek Fundacji.

§ 1

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 zł. (dwa tysiące złotych)
wniesiony przez Fundatorów. Jeden tysiąc może być przeznaczony na działalność
gospodarczą. Pozostały wkład nie może ulec uszczupleniu i stanowi fundusz gwarancyjny
Fundacji. Odsetki od funduszu założycielskiego służą finansowaniu działalności statutowej.

§ 2
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. świadczenia Fundatorów wniesione po jej powstaniu;
2. darowizny, dotacje, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych –
krajowych i zagranicznych;
3. wpływy i dotacje celowe z budżetu państwa;
4. odsetki bankowe od funduszu założycielskiego;
5. dochody z działalności gospodarczej i od obrotu kapitałem.

§ 3

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
Przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

§ 4

1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 5

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
V. Działalność gospodarcza Fundacji.
§ 1

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną i nie wyodrębnioną
organizacyjnie.
2. Działalność gospodarcza Fundacji jest działalnością dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.

§ 2

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest wszelka działalność wytwórcza,

usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności:
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
18.12.Z Pozostałe drukowanie,
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet),
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych,
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

§ 3

1. Wyodrębniona organizacyjnie działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez
zakłady działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
3. Zakładem kieruje kierownik lub dyrektor powołany przez Zarząd Fundacji. Zakres
uprawnień i obowiązków kierownika lub dyrektora zakładu określa pełnomocnictwo
udzielone przez Zarząd Fundacji.
4. Zasady organizacji i funkcjonowania Zakładu określa regulamin nadany przez Zarząd
Fundacji.
5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia
dla pracowników Zakładu uchwala Zarząd Fundacji.
6. Rada Fundacji ustala kwotę zabezpieczającą dany zakład.

§ 4
Środki własne działalności gospodarczej stanowią:
1. przekazywane przez Fundatorów środki pieniężne i rzeczowe w rozmiarze ustalonym
przez Radę Fundacji;
2. środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, uzupełnione przez
Radę Fundacji.

§ 5

Fundacja odpowiada za zobowiązania Zakładów kwotą zabezpieczającą dany zakład.

§ 6

Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie opracowanych samodzielnie planów.

§ 7

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica między przychodami ze
sprzedaży, a kosztami uzyskania tych przychodów. Dochodem Fundacji są również:
1. dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątku trwałego;
2. wyniki przeszacowania zapasów surowców, materiałów, produkcji nie zakończonej,
wyrobów gotowych.
Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Fundacji jest przekazywany tylko na jej
cele statutowe i utrzymanie fundacji.

§ 8

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają
umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla osób prawnych nie będących
jednostkami gospodarki uspołecznionej.
§ 9

Ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji prowadzona jest według zasad
przewidzianych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 10

1. Działalność gospodarcza Fundacji nie wyodrębniona organizacyjnie prowadzona jest na
zasadach rachunku ekonomicznego przez samą Fundację.
2. Działalnością gospodarczą, o której jest mowa w ust.1, zarządza jeden z członków
Zarządu lub ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 1

1. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dokonać:
– Rada Fundacji
– Fundator
3. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 2

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku przewidzianym ustawą podejmuje Rada
Fundacji jednomyślnie lub sam Fundator
2. Majątek Fundacji po jej likwidacji przeznacza się na cele edukacyjne, rehabilitacyjne lub
zdrowotne.